สวัสดี บุคคลทั่วไป

เอกสารที่ใช้ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

  • 2 ตอบ
  • 20084 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เอกสารประกอบในการ ขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


•หนังสือเดินทางเล่มจริง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบด้วย
•รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
•สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
•เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

◦กรณีลูกจ้าง -จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศเยอรมัน
◦กรณีเจ้าของกิจการ -หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
•เอกสารเกี่ยวกับรายได้

◦กรณีลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
◦กรณีเจ้าของกิจการ - รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
•หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
•เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
•หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน

ที่อยู่ สถานทูตสวิส สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Embassy of Switzerland in Thailand
35 North Wireless Road   
Bangkok 10330

ข้อมูลนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่   09.04.2009


สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์
การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน กรณีผู้เชิญพำนัก ในประเทศสวิต เซอร์แลนด์
ผ้ยื่นขอวีซ่า ทุกคนตอ้งทำการนัดทางโทรศัพท์ เพื่อขอยื่นวีซ่าที่หมายเลข 1900-222-340 (นาทีละ 9 บาท และโทรได้เฉพาะภายในประเทศ)
ห้ามยื่นล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทาง 3 เดือน
อนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 3 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศ
ผู้ยื่นคำร้อง (เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี: ได้รับการยินยอมจากบิดามารดา โดยมีใบเซ็นยินยอมจากอำเภอ) ต้องยื่นหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ
เอกสารของผู้เชิญที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อโดยผู้เชิญ พร้อมคำยืนยันว่าผู้เชิญกำลังรอการเยือนของผู้ยื่นคำร้องอยู่ หากผู้เชิญไม่ใช่เจ้าบ้าน กรุณาระบุเหตุผล
ไม่มีรูปแบบบังคับสำหรับจดหมายเชิญและจดหมายเชิญนี้ต้องส่งไปยังผู้ยื่นคำร้องซึ่งตอ้ งนำมายื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ
ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายเชิญได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ: www.eda.admin.ch/bangkok
หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจากบริษัทประกันภัยที่ตั้งหรือมีสาขาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศ
อื่นๆในกลุ่มเชงเก็น ซึ่งมีว งเงินประกันไม่ต่ำ กว่า 30,000 เหรียญยูโร (หรือจำนวนบาทที่เทียบเท่ากนั )
กรมธรรม์ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดช่วยชีวิต การเดินทางกลับด้วยสาเหตุทางการแพทย์
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน
ข้อควรระวัง : ประกันที่ซื้อ มาจะต้องเรียกเงินคืน ได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับวีซ่าเอกสารของผู้ยื่นคำร้องวีซ่า (ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย กัมพูชา พม่าหรือลาว โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
แบบคำ ร้องขอวีซ่า ที่กรอกโดยสมบรู ณ์ ลงวันที่และลายมือชื่อโดยผู้ยื่นคำรอ้ง กรุณาระบุชื่อ สกุล ชื่อต้น และที่อยู่ที่ชัด เจนของผู้เชิญ (และเจ้าบ้าน
หากไม่ใช่คนเดียวกัน) ซึ่งพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รูปถ่ายสี ปัจจุบัน จำนวน 2 ใบ (มีขนาด 3.5 x 4 เซนติเมตร คมชัด พื้นหลังเป็น สีขาว เห็นเฉพาะใบหน้าและลำคอ)
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อยอีก 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่...จะพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว
สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานการสำรองเที่ยวบินไปและกลับ ประเทศไทย-กลุ่มประเทศเชงเก็น-ประเทศไทย ที่ยืนยันที่นั่งแน่นอน
* ข้อควรระวังห้ามซื้อตั๋ว เดินทางก่อนจะได้รับ วีซ่า สถานเอกอคัรราชทูต ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้ หากเกิดการล่าช้าหรือวีซ่าได้รับการปฎิเสธ
หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาหรือนักเรียน)
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องแสดงหลักฐานสูติบัตร และทั้งบิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง ในกรณีที่บิดา-
มารดาไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก จะต้องมีใบยินยอมให้เด็ก เดิน ทางไปต่างประเทศได้ ซึ่ง ออกจากอำเภอ
กรณีที่เจ้าบ้านและผู้ยื่นคำร้องเป็นญาติกัน ให้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยการแสดงเอกสารอ้างอิงของทางราชการ (เช่น
ทะเบียนสมรส (คร.2), สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ)
ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารทั้งหมดพร้อมสำเนา
สถานเอกอัครราชทตู ฯ จะรบั คาํ ร้องขอวีซ่า พร้อมเอกสารประกอบที่ครบสมบูรณ์เท่านั้น
ค่าธรรมเนียม
สถานทูตฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า ราคา 60 เหรียญยูโร ชำระเป็นเงินสด ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นเงินสกุลบาท
ให้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ หรือ call center (1900-222-340) เตรียมเงินมาให้พอดี และ จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมนี้ให้หากคำร้องได้รับการปฏิเสธ

ชอบ แบ่งปัน

รายชื่อบริษัทประการเดินทางที่ทางสถานทูตรับรอง
Phatra Insurance
252 Rachadaphisek Road
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-290 3333
Fax: 02-2762033
www.phatra.com
mailto:info@phatra.com    
ALLIANZ C. P. General Insurance
313 C. P. Tower, 19th Floor Silom Rd.
Bangrak, Bangkok 10500
Tel.: 02 638 9000 Fax: 02-638 9030
And authorized Sales Agents    UPA Health Insurance
9th Floor, Q-House Convent Building
38 Convent Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel.: 02-234 7755, 02-234 7680-87 ext. 730, 707
Fax: 02-632 0678
www.bupathailand.com

CHAO PHAYA INSURANCE Co.
3675 Krungthai Tractor Building
Rama 4 Road,Prakhanong, Klongtoey
Bangkok 10110
Tel.: 02-661 3355
Fax: 02-661 3774
www.cpyins.com
mailto:chaophaya@cpyins.com    Bangkok Insurance Public Company Ltd.
Bangkok Insurance Building
25 South Sathorn Road
Bangkok 10120
Tel.: 02-677 3777, 02-285 8888
Fax: 02-677 3737, 02-677 3748-49    CHUBB Insurance Co. Ltd.
16th Fl., Thaniya Plaza
52 Silom Road
Bangrak, Bangkok 10500
Tel 02 231 2640/2652, Fax 02 231 2651
www.chubb.com
ASSIST – CARD /Universal Travel Link
& Services Co.
184/105 19th Fl. Forum Tower
Rachadaphisek Road Huaykwang, Bangkok
10320
Tel.: 02-645 4005 Fax: 02-645 3541
www.visitasian.com
mailto:assist-card@visitasian.com    The NAVAKIJ INSURANCE
PUBLIC COMPANY
100/50-55, 90/4-6, 26th Fl. Sathorn Nakorn
Bldg
North Sathorn Road, Silom, 10500 Bangkok
Tel 02 636 7900
Fax 02 6367999
www.navakij.co.th    2/2
Mondial Assistance (Thailand) Co.,Ltd.
29th Floor, Thanapoom Tower,
1550 New Petchburi Road
Makasan, Rajthevi, Bangkok 10400
Tel.: 02-305 8512
Fax: 02-305 8532
mailto:fastlane@mondial-assistance-thailand.com
www.mondial-assistance-thailand.com

Thai Health Insurance Co. Ltd
121/89 R S Tower Buiding, 31st Fl.
Ratchadasaphisek Rd, Ding Daeng
Bangkok 10400
Tel. 02 642 3100
Fax 02 246 9803
mailto:kamthorn@thaihealth.co.th
www.thaihealth.co.th    
Travek Service Department
The New Hampshire Insurance
21st/23rd Floor, Siam Tower
989 Rama I Road
Pathumwan District
Bangkok 10330
Tel.: 02-649 1309-15-6
Fax: 02-649 1354-5    LMG Pacific Healthcare
Room 1206, 12th Floor
Liberty Square Building, 287 Silom Rd.
Bangrak, Bangkok 10120
Tel.: 02-6311 582 - 4
Fax: 02-6311580
www.lmgpacifoc.com
mailto:sales@lmgpacific.com

IAG Insurance (Thailand) Ltd. - NZI
24th Floor, Thanapoom Tower
1550 New Petchburi Road
Makkasan, Rajthevi, Bangkok 10400
Tel.: 02-207 0266-85
Fax: 02-207 0575-76
www.iag.co.th, www.nzi.co.th    AXA Insurance Public Co.,Ltd.
Lumpini Tower, 23rd Floor
1168/67 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok
10120
Tel 02 679 7600
Fax 02 2856383
www.axa.co.th
mailto:axathai@axa-insurance.co.th    MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.
MSIG Building (8th floor)
1908 New Phetchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10310
Tel 02 319 1199
Fax 02 369 1741
www.msig-thai.com

Muang Thai Insurance Co., Ltd.
252/79, 81-84 Muang thai-Phatra
Complex Tower 2 10-12-Fl.,
Rachadaphisek Rd., Huaywang, Bangkok
10310
Tel. 02-665 4067, Fax: 02-665 4166-71
Call Centre: 02-665 4110-3
www.mtins.com
Hotline: 1484    
ACE Insurance Ltd.
Level 8, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel 02611 4040
Fax 02636 1082
www.ace-ina.com    
DHIPAYA Insurance
63/2 Rama 9 Rd,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel 02 248 0059 Ext. 2079,2080
Fax 02 643 9495
www.dhipaya.co.th
Thaivivat Insurance Public Company Ltd.
Thaivivat Insurance Building 71
Dingdaeng Road, Samsen Nai
Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel 02 644 6400
Fax 02 248 4975
www.thaivivat.co.th
mailto:info@thaivivat.co.th    Nam Seng Insurance Public Company
Ltd.
767 Krungthep-Nonthaburi Road
Bangsue, Bangkok 10800
Tel 02 911 4567
Fax 02 911 4477
mailto:email@namsengins.co.th    The Deves Insurance Public Co. Ltd. Tel 02 670 4444 ext. 8282
97, 99 Deves Insurance Building, Fax 02-629 2261
Ratchadamnoen, Klang Avenue, Bonwomnives, mailto:rujikarn@deves.co.th
Phranakom, Bangkok 10200 www.deves.co.th
Bangkok, 26.01.2009