สิงหาคม 17, 2017, 06:28:04 AMสมาชิกล่าสุด: pmytbaa
Thailand Travel Talk Hotel Tour Travel Thaitourtalk.com » กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1

การโอนรถ ขั้นตอนแบบละเอียด ทำอย่างไร
http://asnbroker.co.th/news.php?id=408&t=

 

สวัสดียามเที่ยงวันพฤหัส อีกแค่วันเดียวทุกท่านก็จะได้หยุดยาวๆ พักผ่อน 3 วันแล้วนะครับ อิอิ ใครเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัด ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนมาก ระวังสุขภาพกันหน่อยเน้อ อะ ทักทายกันยาวละ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้กระผม นาย Asn Broker จะมานำเสนอวิธีการโอนรถยนต์มาให้ผู้อ่านทุกคนได้ทำความเข้าใจ ว่ามีวิธีการ และขั้นตอนการโอนรถอย่างไร เอกสารที่ใช้ประกอบในการโอน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนรถมีอะไรกันบ้าง เชิญทุกท่านอ่านกันได้เลยครับ !!
การโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

คำจำกัดความ และความหมายตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ปี 2522
รถ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
นายทะเบียน หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
การโอนรถ ตามความหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 17 ที่ผู้โอนและผู้รับโอนมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในรถและเป็นรถที่จดทะเบียนแล้ว ส่วนการโอนสิทธิครอบครองรถที่จดทะเบียนแล้ว เช่นการเปลี่ยนผู้เช่าซื้อจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนั้น ในระบบทะเบียนรถถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนรถโดยการแก้ไขเปลี่ยนในรายการผู้ครอบครอง คือ ผู้เช่าซื้อเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ ระหว่างการโอนรถ
นายทะเบียน : ลงนามในเอกสารการโอนรถ ใบคู่มือจดทะเบียน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ และรายการจดทะเบียนรถ หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ได้รับคำสั่งมอบหมาย
นายช่างตรวจสภาพ : ตรวจสอบ/ตรวจสภาพรถ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน : ตรวจสอบหลักฐานประกอบการโอน, คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบก่อนเสนอนายทะเบียนลงนาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : บันทึกรายการทางทะเบียน
ขั้นตอนทั่วไปในการให้บริการการโอนรถ
1. ใช้แบบคำขอโอน และรับโอน ยื่นคำร้องขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์
2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และเสียภาษีรถ
4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถ
รูปแสดงขั้นตอนการให้บริการ

รอบระยะเวลามาตรฐานในการให้บริการ เฉลี่ยที่ประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะเร็วกว่านั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 30 นาที
หมายเหตุ
1. เฉพาะรถของประชาชนที่ติดต่อเป็นรายคัน
2. ไม่รวมกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน และกรณีตรวจสภาพรถไม่ผ่าน
อัตราค่าธรรมเนียมใน การโอนรถยนต์
การโอนรถ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2531 กำหนดให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอโอนและรับโอนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามลักษณะการโอนที่จะกล่าวต่อไป โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าคำขอ 5 บาท**
2. ค่าธรรมเนียมโอน 100 บาท**
3. ค่าอากรแสตมป์ซื้อขายยานพาหนะตามประมวลรัษฎากร (กรณีไม่มีใบกำกับภาษี จึงต้องประเมินราคารถ เพื่อติดอากรแสตมป์) ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท ของราคาที่เจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น
หากเจ้าหน้าที่ประเมินราคารถ 300,000 บาท จะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ เท่ากับ 1,500 บาท
***ค่าตรวจสภาพรถ (ค่าตรวจสอบรถ) ไม่ต้องเรียกเก็บ***
ดังนั้นผมขอสรุปอัตราค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาด้านบนว่า
1.ค่าอากร 10,000 ละ 50 บาท(10,000 คือ ราคารถที่เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพที่ขนส่งตีประเมิน แต่ละคันราคาไม่เท่ากัน และจะต่ำกว่าราคาซื้อขายอยู่พอสมควร)
2.**ค่าธรรมเนียมโอน 105 บาท (ค่าคำขอ + ค่าธรรมเนียมการโอน)
***กรณีมีค่าบริการเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ก็จะมี***
3.ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท
4.ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท(กรณีที่เป็นรถหลายมือ หรือเล่มชำรุด ก็ให้เปลี่ยนเล่มใหม่)
เอกสาร และหลักฐานในการโอนรถ
เอกสารและหลักฐานการโอนรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ประกอบคำขอในแต่ละกรณี ดังนี้
1.การโอนกรรมสิทธิ์รถ
     1.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     1.2 หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข หรือ สัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
     1.3 หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้ แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล

2.การโอนสิทธิการใช้รถ
    2.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
    2.2 หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 ของผู้โอน เฉพาะในกรณีที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    2.3 หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หนังสือโอนสิทธิการเช่าซื้อ สัญญาเข้าร่วมกิจการ หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดินรถ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจการกับสหกรณ์เดินรถ เป็นต้น
    2.4 หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทน บัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3.การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้รถ
   3.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
   3.2 หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 ของผู้โอน เฉพาะในกรณีที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
   3.3 หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
   3.4 หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้ แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.การโอนรถโดยการรับมรดก หรือโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
   4.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
   4.2 สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก แล้วแต่กรณี
   4.3 หลักฐานประจำตัวผู้รับมรดก และหรือผู้จัดการมรดก ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

5.การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
   5.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
   5.2 สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก
   5.3 หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้ แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

6.การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
   6.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
   6.2 คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือหนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับ ผู้รับโอน พร้อมทั้งรายละเอียดของรถคันดังกล่าว
   6.3 หลักฐานประจำตัวผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
   เมื่อได้รับคำขอ (ยกเว้นการโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดก) และได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
   1. ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
   2. ตรวจสอบว่าผู้โอนได้รับอนุญาตให้ถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 แล้วหรือไม่ หากปรากฎว่ายังมิได้ ถอนรถ ก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน
   3. (ก) ออกหนังสือนำรถไปตรวจสอบ (ออก ทก.1) พร้อมประเมินราคารถ เพื่อเสียอากรตามประมวลรัษฎากร
(ข) ออกหนังสือนำรถไปตรวจสอบ (ออก ทภ.1) สำหรับกรณีการโอนรถ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือผู้โอน อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ต้องประเมินราคารถเพื่อเสียอากรตามประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
   4. ตรวจสอบรถ
   5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมทั้งตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการขนส่ง หรือ เจ้าของรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ผลการตรวจสอบรถและการเสียอากรตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอน
   6. บันทึกรายการโอนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และ ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (กรณีเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการขนส่ง) เสนอนายทะเบียนลงนาม
   7. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (กรณีเปลี่ยนชื่อ ผู้ประกอบการขนส่ง)
การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อได้รับคำขอโอนและได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำหนังสือไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนท้องที่ตามภูมิลำเนาของเจ้ามรดก เพื่อขอความร่วมมือให้สอบปากคำบรรดาทายาทของเจ้ามรดก พร้อมทั้งขอให้ดำเนินการประกาศรับโอน มรดกนั้นด้วย ถ้าปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่อาจดำเนินการสอบปากคำบรรดาทายาท และประกาศรับ
มรดกตามที่ขอความร่วมมือไปได้ ให้นายทะเบียนแจ้งผู้รับโอนนั้นไปยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการแต่งตั้ง ผู้จัดการมรดก แล้วนำคำสั่งศาลมาเป็นหลักฐานประกอบการโอนรถ โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการ โอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
2. เมื่อได้รับแจ้งผลการดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับการโอนรถ
หมายเหตุ ในการโอนรถ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (วันซื้อ-ขาย) ในกรณีไม่แจ้งภายในกำหนด ต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ก่อน
เรื่องหลักฐาน และเอกสารการโอน ถ้าจะลงสาระสำคัญตามกฎหมายจริงๆ มันค่อนข้างเยอะมาก ผู้สนใจอ่านจริงๆ ผมได้แนบไฟล์ PDF ให้แล้วด้านล่างบทความนี้นะครับ Download ไปอ่านได้เลยครับ หรือ กดที่นี่ เพื่อเข้าไปอ่านผ่านระบบ Document  นะครับ

 
มีอีกคำหนึ่ง ที่ผู้อ่านทุกท่านเคยได้ยินคือคำว่า "โอนลอย" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึง เรามาดูกันนะครับว่ามันคืออะไร และมีผลดี ผลเสียอย่างไร
การโอนลอย
โอนลอย คือ การที่ผู้ขายรถ ทำการขายรถโดยส่งมอบรถให้ผู้ซื้อ พร้อมมอบแบบ "คำขอโอน และรับโอนรถ" ที่ได้ ทำการลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน(โดยไม่กรอกรายละเอียดอะไร) แล้วมอบให้ผู้ซื้อไป พร้อมกับเอกสารอื่นของผู้ขาย คือ เล่มทะเบียน ,สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย และหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ขายลงลายมือชื่อไว้(โดยไม่กรอกรายละเอียดอะไร) โดยไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่งแต่อย่างใด จึงไม่ถือว่าเป็นการโอนตามความหมายของทางราชการแต่อย่างใด
ผลดีของการโอนลอย
1.สะดวกเหมาะกับการซื้อขายในธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสอง เพราะสามารถถือเอกสารไว้รอใครที่มาซื้อรถ ก็สามารถส่งรถ-ส่งเอกสารต่อไปให้คนที่ซื้อได้เลย
2.สามารถเปลี่ยนตัวผู้รับโอนได้เสมอ
ผลเสียของการโอนลอย
1.หากบัตรประชาชนของผู้ขายสิ้นอายุ จะมีปัญหาในการโอนกับนายทะเบียนกรมการขนส่ง ต้องตามตัวคนขาย หาเอกสารใหม่ที่ไม่สิ้นอายุมาให้ได้ ถ้าเขาตายละ จะไปหาที่ไหน ขอเอกสารใหม่ไม่ได้ จะโอนไม่ได้ตามมา ยุ่งยากและหนักใจมาก
2.ในระหว่างที่ยังไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง หากคนที่เอาไปเกิดขับไปชนคนแล้วหนีไป หรือเอาไปขนยาบ้า ตำรวจเขาจะตรวจสอบทางทะเบียนว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งยังมีชื่อคุณอยู่ เขาก็อาจจะต้องเชิญคุณไปให้ปากคำ หรือตั้งข้อหา .......ทำให้ยุ่งยาก กว่าจะพิสูจน์ตนเองว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
3.หากเขาไม่ไปโอน มิหนำซ้ำไม่เคยไปต่อทะเบียนเสียภาษีเลย ดังนั้น ในทางเอกสารราชการจะถือว่า คุณเป็นคนค้างภาษีป้ายวงกลม
หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านเข้าใจการโอนรถไม่มาก ก็น้อยนะครับ และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่เข้ามาอ่านบทความของกระผมด้วยนะครับ อาจจะดูไม่เนียนเรียบสวยรู้ เพราะผมกำลังหัดใช้งาน Blog อยู่ แต่ในอนาคตผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ
สุดท้าย ขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมา ณ ที่นี้ ครับ[/t]
2
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / Re: ระบบpush start
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ สิงหาคม 15, 2017, 10:51:08 AM »

http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php?topic=4800.20


 เจ้าตัวสมาทร์คีย์ ตัวที่ผมติดมาผมติดตั้งแต่ ตอนป้ายแดงครับ ใช้งานมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ถามว่าระบบมีรวนไหม มีครับ แต่นานๆที่หรือผิดขั้นตอนในการใช้งานครับ บางครั้งอาจรำคาญบ้างเมื่อยืนเข้าใกล้รถ มันจะส่งสัญญานให้ปลดล็อคประตู และคลายล็อคประตูตลอดเวลาที่เราอยู่ข้างรถครับ ของผมติดแบบเต็มเวอร์ชั่นตามที่ลงไว้ในยูทูปครับ แต่มาระยะหลัง3เดือนแรก มีปัญหา สตาร์ทไม่ติดเนื่องจากระบบของคีย์เลส มันไปกวนระบบของรถครับ ทำให้ต้องยกเลิกฟั่งชั่น รีโมทย์สตาร์ออกไป หลังจากยกเลิกแล้ว ระบบปกติครับ แบตเตอร์ที่รีโมทหมดเร็วครับ ประมาณ 3 เดือน ที่เหลือไม่มีอะไรครับ แต่แรกที่ค่าตัว หมื่นกลางๆก็โอครับ สำหรับผม แต่ยังไงเจอตัวถามกระจ่างกว่าครับโดยรวมแล้วความเสถียร จะสู้ของที่มาจากโรงงานไม่ได้ครับ มีความผิดพลาดบ้าง ถ้ายอมรับได้ ชอบเทคโนโลยี่ ไม่เหมือนใคร ก็จัดไปครับ กับค่าตัวหมื่นกลางๆครับ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


เพื่อความอยู่รอดของลูกน้องและบริษัท  :sd21:

เอาเป็นว่าขออธิบายเลยครับ

ผมใช้อุปกรณ์ตัวนี้มา ประมาณ 8 เดือนครับเเละได้ถอดออกเเล้วครับเนื่องจากความไม่เสถียรของระบบ

ข้อดีของเจ้าอุปกรณ์

-สามารถสั่งสตาร์ทผ่านรีโหมดได้
-สตาร์ทโดยไม่ใช้กุจแจ
-ปลดล็อครถโดยไม่ต้องกดรีโหมด
-รถจะล็อคเองเมื่อเหยีบเบรค
-กดสตาร์ทได้
-มีสัญญาณเตือนกันขโมย

ข้อเสียของอุปกรณ์

- ชุดอุปกรณ์ข้อนข้างไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับชุดสัญญาณกันขโมยที่ขายตามตลาดนัด

- ระบบกุญแจ รวนมีจุดอับหลายจุด บางครั้งวางกุญแจไว้ในรถรถล็อกเองเนื่องจากรถหากุญแจไม่เจอ ตั้งแต่ใช้มางัดรถตัวเองมา 2 รอบ

- ระบบกุญแจ ปกติเมื่อเดินเข้าใกล้รถรถจะล็อคและปลดล็อคเองแต่ไม่เสมอไปเนื่องจากระบบโดนรบกวนง่ายมากต้องคอยกดเอง

- ระบบกุญแจ โดยปกติระบบโรงงาน เมื่อกุจแจอยู่ห่างรถขณะติดเครื่องไว้จะไม่สมารถขับรถออกไปได้ เพื่อป้องกันการลืมกุญแจขณะเปลี่ยนคนขับ หลายครั้งแฟนขับรถออกไปเเล้วกุญแจอยู่ที่ผมรถจะขับ

   ออกไปได้ปกติ แต่ตอดับเครื่องรถประมาณ 5 นาที จะสตาร์ทไม่ได้

- ระบบกุญแจ ตัวกุญแจไม่กันน้ำพังง่ายมาก แบตหมดไว ปั๊มไม่ได้ พังเเล้วพังเลย

- ระบบกุญแจ เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วต้องยกเลิกระบบกันขโมยของรถทั้งหมด รถจะล็อคพวงมาลัยไม่ได้  อีโมรีโหมด รถจะถูกฝั่งไว้ที่ตัวรถ สำหรับผู้ที่รู้ระบบจะรู่ว่าเสี่ยงรถหายมาก
   ภาพข้างล่างนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม ขนาดต้นฉบับคือ 700x933ตัวกดสตาร์ทครับวัสดุกากมาก


   ภาพข้างล่างนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม ขนาดต้นฉบับคือ 700x933ตัวกล่องควมคุมครับลองพิจารณาดูครับ


   ภาพข้างล่างนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม ขนาดต้นฉบับคือ 700x933
   ภาพข้างล่างนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม ขนาดต้นฉบับคือ 700x933   ภาพข้างล่างนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม ขนาดต้นฉบับคือ 700x933ตัวนี้เป็นตัวปรับหน่วงการดังของสัญญาณกันขโมยกากอีกเช่นกันครับ   ภาพข้างล่างนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดเต็ม ขนาดต้นฉบับคือ 700x933
เสารับสัญญาณ ครับติดตั้ง 4 จุดรอบคันยังมีจุดอับสรุป สำหรับผมถือว่าไม่คุ้มค่าครับเสี่ยงรถโดนขโมย สำหรับผมถ้าใช้กล่องนี้ไม่มีรีโหมดผมก็ติดเครื่องรถได้ครับ
3
https://www.facebook.com/CTAmbpage/
400 ถ.พระราม 3 (RAMA 3) บางโคล่
กรุงเทพมหานคร 10120
Highlights info row image
086 908 5334
http://www.xn--42cga4dyced7cza6fsa9hf3i.com/


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://pmoption.com/contact_us.php
https://www.facebook.com/pmoption

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CAR TUNE AUDIO เลขที่ 400 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2689-1990-1, 0-1646-0829

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/SiamAeropartPage

Contact Us : Line, Whatsapp, 086-388-1909 ป๊อป, 089-1401989 บิว, 02-6785347 Office

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที.เอส.ที.ซาวด์  
ร้านเครื่องเสียงรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย · 3.3 กม.
ที่อยู่: 501/58-59 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 212 6609


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


ไฮเทค คาร์ ออดิโอ.
http://hitech.songjiangmall.com/
 516/8 ระหว่างซอยสาธุประดิษฐ์ 34-36 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120. หมวดหมู่ : ยานยนต์ / ของแต่งรถ. โทร : Tel: 0-2294-6395

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


http://www.boyautosound.com/index.php?lang=th คลองเตย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / Re: รวมรายชื่อร้านแก๊ส
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ สิงหาคม 13, 2017, 10:29:54 PM »
THAIGASCAR
8.5 กม. · อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ · 089 188 9009

Mongkol Auto Gas [ มงคลออโต้แก๊ส ]
15.4 กม. · อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ · 094 964 5464


PTC
15.5 กม. · เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร · 02 704 6051


หงษ์ทอง แก๊ส ครับ แพงหน่อยแต่ชัวร์

ร้าน จีโอ แก๊ส ซ.สามัคคี


เจ ออโต้เเก๊ส

 Auto D สายไหม 80

ธนกฤต ออโต้แก๊สครับ ในซอยสวนหลวง ถนนเฉลิมพระเกียรติครับ

go gas

 เอ็น พี โชว ไก เชียงกงปทุมวัน
5
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / รวมรายชื่อร้านแก๊ส
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ สิงหาคม 13, 2017, 10:22:04 PM »
14.สันติการช่าง (สันติ คาร์เซ็นเตอร์)
92,94,96 ซ.จันทน์ 16 แยก 10 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 085-508-6060, 02-676-0966-7, 02-286-9462, 081-922-9153

15.แก๊สบอย
1 ซ.อินทามระ 39 แยก 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทร. 081-8084140, 083-032-0299 , 087-342-7427, 02-691-8104

16.แก๊สพาวเวอร์
398 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-689-1990

17.หจก.ชัยหมากกระจาย
671 ม. 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
โทร.02-8745469

119.บจก.ศรีณรงค์เซอร์วิส
33 ถ.ยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร. 02-1657300-1

37.มหากาฬการช่าง
600/139 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 086-209-0750, 085-111-8778
6
การแก้ปัญหารอบสวิงของ Honda Accord G8 2010 (ติด LPG)
กระทู้สนทนา
รถยนต์Honda (รถยนต์)
ขอแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับปัญหารอบสวิงของ Accord G8 2010 โดยเฉพาะกับรถที่ติด LPG ครับ

รถของผม ตั้งแต่ติด LPG มา (ถึงตอนนี้ก็ประมาณ 20,000 โล) มีปัญหา รอบสวิง และดับเมื่อสตาร์ตเครื่องตอนเครื่องเย็นเสมอ (เป็นทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมัน) เอาไปเข้าอู่ Honda ตั้งวาล์ว และล้างปีกผีเสื้อก็ไม่หาย จูนแก๊สมาเป็นสิบรอบแล้ว จนได้มาเจอถึงเรื่องการตั้งรอบเดินเบาใหม่ของรถ (ECM/PCM idle learn procedure) โดยการรีเซ็ต ECU และให้ECU เรียนรู้รอบเดินเบาอีกครั้ง จากนั้นเอาไปจูนแก๊สใหม่ ปรากฏว่า.......... ปัญหาหายสนิทเลยครับ ขั้นตอนที่ผมทำ มีดังนี้

1. ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในรถ และ ถอดขั้วแบ็ตรถยนต์ออก ก่อนนอน
2. ตอนเช้า ผมใส่ขั้วแบ็ตกลับเหมือนเดิม จากนั้นก็เสียกุญแจ บิดไปที่หมายเลข II ประมาณ 2 วินาที จากนั้นก็สตาร์ตเครื่อง
3. (เกียร์อยู่ที่ P หรือ N นะครับ) เร่งเครื่องไปที่ 3000 รอบ ค้างไว้ประมาณ 3 นาที
4. ปล่อยคันเร่ง และ ปล่อยให้เครื่องเดินไปอีกประมาณ 15 นาที (ขั้นที่ 1-4 ผมเอามาจากนี่ครับ http://www.driveaccord.net/forums/showthread.php?t=53712)
5. เอารถไปขับประมาณ 30 Km แล้วก็จอด
6. เช้าของอีกวันผมลองขับอีกที เครื่องไม่มีอาการกระตุก หรือสวิงแล้ว ผมเลยเอารถไปจูนแก๊ส ปรากฏว่า ตอนนี้ปัญหาเรื่องรอบตก ดับ หรือเครื่องทำงานเพี้ยนๆ หายไปแล้ว ทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมัน

สรุป: สงสัยว่า ตอนผมติดแก๊ส ทางอู่ไม่ได้รีเซ็ต ECU ให้ จากนั้นก็เล่นงูกินหาง ระหว่างศูนย์ Honda กับ อู่แก๊ส) เกือบเสียตังไม่จบซะแล้ว หวังว่าข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ จริงๆแล้ว ผมเขียนไว้ เพราะ...ให้ Google บันทึกข้อมูลนี้ไว้ เผื่อจะได้ใช้กับคนอื่นได้ด้วยครับ
8
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / ขั่วหลอด honda accord
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ สิงหาคม 10, 2017, 09:58:48 PM »

Honda Accord G8 ปี 2008-2012
ไฟต่ำขั้ว HB4
ไฟสูง HB3
ไฟตัดหมอกขั้ว H11
9
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / Re: ตารางการเช็คระยะซ่อมบำรุงรถ
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ สิงหาคม 09, 2017, 01:08:17 PM »
10000/
กรองเครื่อง/กรองอากาศ/สลับยาง

20000
น้ำมันเบรค/น้ำมันครัตช์/น้ำมันเกียร์AT/กรองแอร์

40000
น้ำมันเกียร์MT/น้ำมันเฟืองท้าย/น้ำมันพาวเวอร์

80000
กรองเบนซิน

100000
หัวเทียน/สายพานหน้าเครื่อง/น้ำยาหล่อเย็น

สูตรผมรถวิ่งปีละ 40000 กม.

ตอนนี้วิ่งมา 250000/6ปี
10
เรื่องส่วนตัว เก็บไว้อ่านเอง / ตารางการเช็คระยะซ่อมบำรุงรถ
« กระทู้ล่าสุด โดย thaitourta เมื่อ สิงหาคม 09, 2017, 01:06:06 PM »
น้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันเครื่อง+กรองอากาศ+กรองแอร์ เปลี่ยนทุกๆ 10,000 กิโล
น้ำมันเกียร์ ตามคู่มือเปลี่ยนทุกๆ 80,000 กิโล แต่ผมเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กิโล 
น้ำมันเฟืองท้าย+น้ำมันเบรค+น้ำมันเพาเวอร์+น้ำยาหม้อน้ำ เปลี่ยนทุกๆ 40,000 กิโล
เช็คท่อหม้อน้ำและฝาหม้อน้ำ ทุกๆ 100,000 กิโล หมดสภาพก็เปลี่ยนเลย
สายพานหน้าเครื่อง ทุกๆ 50,000 กิโลครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10
Stat menu