สวัสดี บุคคลทั่วไป

สถานพยาบาลในเครือ รพ ประกันสังคม

  • 0 ตอบ
  • 1865 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สถานพยาบาลในเครือ รพ ประกันสังคม
« เมื่อ: เมษายน 27, 2020, 04:36:24 PM »
รพ.เจรญิ กรงุ ประชารกัษ์ (สังกัด กทม.) โทร. 0 2291 0160
การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์กมล คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรนิ ทร์ คลินิกเวชกรรมแพทย์จิรพร
คลินิกเวชกรรมตากสิน 19 คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัยชนะ คลินิกเวชกรรมแพทย์สาวติรี คลินิกสิงห์ทองการแพทย์
ถาวรคลินิกเวชกรรม รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.ลาดกระบังกรงุ เทพมหานคร รพ.เวชการณุ ย์รศัมิ์ รพ.สิรนิธร รพ.หลวงพ่อทวศีักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ
รพ.เจรญิ กรงุ ประชารกัษ์ บางกอกใหญ่คลินิกเวชกรรม วรรตัน์คลินิกการแพทย์ ศุภรชัคลินิกเวชกรรม
สุขกมลคลินิกเวชกรรม ศูนย์บรกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช


รพ.กลาง (สังกัด กทม.) โทร.0 2220 8000 ต่อ 10820
เกษรการแพทย์คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมแพทย์ปรญิ ญา ถาวรคลินิกเวชกรรม พาต้าโพลีคลินิกเวชกรรม
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม แพทย์พิสิฐคลินิกเวชกรรม ไมตรจีิตต์คลินิกเวชกรรม รพ.เจรญิ กรงุ ประชารกัษ์
รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบัง กรงุ เทพมหานคร รพ.เวชการณุ ย์รศัมิ์
รพ.สิรนิธร รพ.หลวงพ่อทวศีักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ สุรชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคผิวหนัง
สุรชัยคลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยกรงุ เทพมหานคร ศูนย์บรกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.


รพ.ตากสิน (สังกัด กทม.) โทร. 0 2863 1069
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปรญิ ญา คลินิกเวชกรรมสิงห์ทองการแพทย์ ถาวรคลินิกเวชกรรม รพ.ผสูู้งอายุบางขุนเทียน
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม รพ.กลาง รพ.เจรญิ กรงุ ประชารกัษ์ รพ.ต ารวจ
รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.ลาดกระบัง กรงุ เทพมหานคร รพ.เลิดสิน รพ.สมเด็จพระปนิ่ เกล้า
รพ.เวชการณุ ย์รศัมิ์ รพ.สิรนิธร รพ.หลวงพ่อทวศีักดิ์ชุตินฺธโรอุทิศ
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช อดิลักษณ์คลินิกเวชกรรม
ศูนย์บรกิารสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด กทม.

รพ.เลิดสิน (กระทรวงสาธารณสุข) โทร. 0 2353 9630
คลินิกเวชกรรมแพทย์นพดล คลินิกเวชกรรมจันทน์สะพาน 4 คลินิกเวชกรรมชัยวฒั น์การแพทย์ คลินิกเวชกรรมหมอฉัตรมงคล
คลินิกเวชกรรมหมอบัลลังค์ คลินิกเวชกรรมเจรญิ กรงุการแพทย์ บ้านหมอคลินิกเวชกรรม รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรยีญทอง) สมศักดคิ์ ลินิกเวชกรรม เอกชัยเวชการคลินิกเวชกรรม
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธโิรงพยาบาลทวั่ ไปขนาดกลาง

รพ.กล้วยน าไท (เอกชน) โทร. 0 2769 2000 ต่อ 1054
33 เมดิคลินิกเวชกรรม บางกะปิคลินิกเวชกรรม ภัทรคลินิกเวชกรรม สหคลินิกแพทย์โสภณ
มหาสินคลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลผสูู้งอายุขนาดกลางกล้วยน าไท 2 มิตรไมตรคีลินิกเวชกรรม (อุดมเดช) สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาราม 2 คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาอ่อนนุช สหคลินิกกล้วยน าไท สาขาสุขุมวทิ 93
คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาสาทร สหคลินิกกล้วยน าไท สาขาทงุ่ สองห้อง สหคลินิกกล้วยน าไท สาขาอโศก
สหคลินิกกล้วยน าไท สาขาเดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9 สหคลินิกกล้วยน าไท สาขาตลาดยงิ่ เจรญิ คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาสุภาพงษ์3
คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาชุมชน 70 ไร่ คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาสุขุมวทิ 56 คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาเพลินจิต
คลินิกเวชกรรมกล้วยน าไท สาขาพหลโยธน

รพ.สุขสวัสดโิ์รงพยาบาลทวั่ ไปขนาดใหญ่ (เอกชน) โทร. 0 2874 6766-70 ต่อ 1306 , 1501
คลินิกเวชกรรมคลองเตย คลินิกเวชกรรมทงุ่ ครุ คลินิกเวชกรรมลาซาล คลินิกเวชกรรมเจรญิ แพทย์ปนิ่ เกล้า
คลินิกเวชกรรมเจรญิ แพทย์ดุสิต งามเจรญิ คลินิกเวชกรรม จันทร์16 คลินิกเวชกรรม เจรญิ กรงุ 56 คลินิกเวชกรรม
เจรญิ นครธนบุรคีลินิกเวชกรรม เจรญิ ราษฎรค์ ลินิกเวชกรรม ดินแดงคลินิกเวชกรรม ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม
บางบอนคลินิกเวชกรรม รนื่ ฤดีสหคลินิก อิสรภาพคลินิกเวชกรรม