ผู้เขียน หัวข้อ: การขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple  (อ่าน 5383 ครั้ง)

mr_a

  • บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้ ยื่น

ผู้ยื่นเฉพาะ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ระบุไว้ใน (ข้อสังเกตุ 1) ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่เป็นพนักงานประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในบริษัท รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดัง ต่อไปนี้

   1. บริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์
   2. องค์กรธุรกิจที่ ดำเนินการโดยรัฐ หรือองค์กรของราชการ
   3. บริษัทที่เป็น บริษัทที่ร่วมลงทุน, บริษัทลูกในประเทศไทย หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ญี่ปุ่น
   4. บริษัทที่มีการทำธุรกิจเป็นประจำกับบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
   5. บริษัทที่ เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อสังเกตุ:
1. กรณีที่ผู้ยื่นไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ หรือกรณีที่บางประเทศได้รับการ ยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้น กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด
2. ถ้าบริษัทไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้างต้นแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่า Multiple เพื่อไปธุรกิจ ให้ติดต่อสอบถามทางสถานทูตก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่า

   1. หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
   2. ใบคำร้องขอวีซ่า PDF 1ใบ
   3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ
   4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอ วีซ่า   ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF
      (กรุณากรอกโดยเลือก ตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
   5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ระบุตำแหน่งปัจจุบัน, วันที่เริ่มงาน,วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, บริษัทที่ติดต่อ และหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่า Multiple เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
   6. กรณีที่บริษัทผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ (a)–(e)ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่าง หนึ่ง 1 ชุด
      กรณี (a) ให้แสดงหนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
      กรณี (b) ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน
      กรณี (c) ให้แสดงเอกสารที่ระบุชื่อบริษัทที่ญี่ปุ่น, เงินร่วมลงทุน และหลักฐานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
      กรณี (d) ให้แสดงหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญจากบริษัทญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจ (อธิบายความจำเป็นที่ต้อง เชิญผู้ยื่นไปญี่ปุ่นหลายครั้ง) และเอกสารที่ระบุว่าบริษัทญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์
      กรณี (e) ให้แสดงหลักฐานว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) และที่ติดต่อของ สำนักงานในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-3 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

    * ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
    * ใบสำคัญการสมรส(สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร(สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
    * หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าMultiple 1 ชุด
    * สำหรับผู้ติดตามที่มา แยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่ สมรส(หน้าที่มีชื่อ และรูป และหน้าที่มีวีซ่าMultiple ของประเทศญี่ปุ่น)

หมายเหตุ

   1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่า Multiple
   2. หากเอกสารที่จัดเตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้าง ต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูต จะไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าได้
   3. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา08.30 – 11.15 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
   4. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่น คำร้อง กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่สถานทูตจะคืน หนังสือเดินทางให้ใช้เวลาเร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13.30-16.00 น ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง (ขึ้นอยู่กับผลของการพิจารณา อายุการใช้งาน ของวีซ่าที่กำหนดไว้มี 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี หรือในบางกรณีทางสถานทูตอาจจะออกวีซ่าระยะสั้นธรรมดา ให้แทน กรุณาตรวจเช็คด้วย) สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสองวันทำการ ถัดไป เช่น ผู้ที่เดินทางไป ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบาง กรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม, การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยัง กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลและระบุว่าให้รอ [ทางสถานทูตจะติดต่อ ทางโทรศัพท์ให้มาฟังผลในภายหลัง] ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตาม กำหนดการเดินทางที่... ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยัง ไม่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตญี่ปุ่นหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลา มากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่น สามารถโทรศัพท์สอบถามได้โดยให้แจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล(ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับ ตัวเลข5หลัก) และหมายเลขบาร์โค้ด(ตัวเลข8หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลา อย่างน้อยสองวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็น กรณีพิเศษ

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วยภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 , 0-2696-3003

ที่มา :  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  มีนาคม 2008